Kun on perinnönjaon aika

Kaikkien edesmenneiden omaisuudelle täytyy suorittaa perunkirjoitus. Siinä omaisuus, velat ja muut vastuut selvitetään ja kirjataan perukirjaan. Vasta tämän jälkeen jokaisella perintöön oikeutetulla on oikeus vaatia perinnönjakoa.

Kuka perii?

Suomessa on lainsäädännöllä turvattu perillisten asema. Yleensä lapset perivät vanhempansa. Ennen perinnönjaon toimeenpanoa on kuitenkin tarkasteltava myös mahdollisen lesken asemaa. Jos edesmennyt oli naimisissa, puolitetaan omaisuus ennen perinnönjakoa, koska puolet omaisuudesta kuuluu leskelle. Näin siis, ellei avioehtoa ole laaduttu. Huomattava on myös, etteivät avoliitossa asuneet henkilöt peri toisiaan, kuten avioliitossa eläneet.

Osituksen, eli leskelle kuuluvan osuuden määrittelyn jälkeen, lapset tai muut perilliset jakavat keskenään osituksessa jääneen toisen puolen. Asiat eivät aina kuitenkaan välttämättä mene aivan yksinkertaisesti, ja silloin  onkin syytä pyytää apua lainoppineelta.

Ulkopuoliset velkojat

Jos edesmenneellä oli eläessään sellaisia velkoja, joita voidaan edelleen periä hänen omaisuudestaan, on asiasta huolehdittava perunkirjoituksessa, jotta velat eivät siirry perillisten maksettaviksi. Tässäkin asiassa kannattaa kääntyä lainoppineen  puoleen, jotta isompia vahinkoja ei pääse syntymään.

Mitä tekee pesänselvittäjä?

Joissakin tapauksissa kuolinpesä voidaan tuomioistuimen päätöksellä julistaa ulkopuolisen pesänselvittäjän selvitettäväksi. Tällaisessa tapauksessa perilliset eivät saa aloittaa perunkirjoituksta ennen kuin pesänselvittäjään on oltu yhteydessä ja hän voi osallistua käytännön toimenpiteisiin. Pesänselvittäjä ilmoittaa kun perunkirjoitus on valmis.

Tämän jälkeen kuvioihin saattaa tulla mukaan pesänjakaja, joka huolehtii siitä, että perintö jaetaan oikein.

Kuinka osakkaiden perintöosuudet jaetaan?

Monissa tapauksissa osakkaat saavat itse päättää perinnönjaosta ja jakaa sen keskenään haluamallaan tavalla. Jos jollakulla osakkaalla on kuitenkin velkojan toimesta ulosmitattavaa, tulee velkojan oikeuksista huolehtia jo tässä vaiheessa. Samalla on huolehdittava myös siitä, että niin sanotuilla vajaavaltaisilla osakkailla on oma edunvalvojansa. Vajaavaltaisia osakkaita ovat esimerkiksi alaikäiset lapset.

Perintöosuudet sinänsä määrittyvät laillisen perimysjärjestyksen ja mahdollisen testamentin perusteella.

Kuulemme mielellämme kokemuksia sinulta

      Jätä kommentti

      This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.